منابع درسي كارشناسي ارشد مطالعات زنان

فهرست منابع كارشناسي ارشد مطالعات خانواده

( مطالعات زنان)

زبان تخصصي:

 1. جامعه شناسي انتشارات سمت نوشته محمد حسين كشاورز ترجمه سعيد اسلامي شيوا شكاري انتشارات فروزش
 2. مطالعه متون تخصصي علوم اجتماعي 1 ( دانشگاه پيام نور ) ترجمه سعيد اسلامي شيوا شكاري انتشارات فروزش
 3. مطالعه تخصصي علوم اجتماعي 2 ( دانشگاه پيام نور ) ترجمه سعيد اسلامي شيوا شكاري انتشارات فروزش
 4. مفاهيم و اصطلاحات تخصصي علوم اجتماعي ( واژگان آخر كتاب جامعه شناسي گيدنز) ترجمه منوچهري و صبوري-نشر ني
 5. مفاهيم و اصطلاحات تخصصي علوم اجتماعي ( واژگان و اصطلاحات هورتن ) 

 

نكته : براي دريافت سريع كليه متون زبان تخصصي علوم اجتماعي با آدرس : تهران صندق پستي  7597 14155 به نام سعيد اسلامي مكاتبه نماييد .

 

مباني نظريه هاي جامعه شناسي :

 1. ابرت والاس ، جامعه شناسي زنان ترجمه نجم عراقي نشر ني
 2. باقر ساروخاني جامعه شناسي خانواده انتشارات سروش
 3. ريترز نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر ترجمه ثلاثي انتشارات علمي
 4. كوزر زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي ترجمه ثلاثي انتشارات علمي
 5. كوئن مباني جامعه شناسي ترجمه فاضل و توسلي انتشارات سمت
 6. گيدنز جامعه شناسي ترجمه صبوري نشر ني

 

منابع روش تحقيق :

 1. فرامرز رفيع پور كند و كاوها و پنداشته ها نشر انتشار
 2. باقر ساروخاني روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي جلد (1)
 3. روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ترجمه رضا فاضل جلد اول
 4. كيوي ريمون و كامپنهود لواك روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ترجمه نيك گهر نشر فرهنگ معاصر
 5. قاضي طباطبايي محمود تكنيكهاي خاص تحقيق ، انتشارات دانشگاه پيام نور
 6. مقالات فرامرز رفيع پور در مورد روش و مشاهده و تحليل محتوا در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي
 7. كريم منصور فر روشهاي آماري در علوم اجتماعي انتشارات دانشگاه تهران
 8. زهره سرمد ، عباس بازرگان ، الهه حجازي  - روشهاي تحقيق در علوم رفتاري
 9. جزوه آمار مقدماتي براي علوم اجتماعي مسعود چلبي دانشگاه شهيد بهشتي
 10. دواس ، پيمايش در علوم اجتماعي ترجمه نايبي نشر ني ( فصلهاي 1 تا 3 و 8 تا 11 مهم مي باشد.)

 

مطالعات زنان :

 1. مطهري نظام حقوقي زن در اسلام نشر صدرا
 2. كاتوزيان - حقوق مدني خانواده- نشر دادگستر
 3. محقق داماد بررسي فقهي حقوق خانواده نشر علوم اسلامي
 4. مهدي مهريزي نظام شخصيت و حقوق زن در اسلام نشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 5. معصومي احكام روابط زن و شوهر نشر نداي دوست
 6. مباني رويكردي نوين در رابطه خانواده مباني روانشناسي  :  هيلگارد ، زمينه روانشناسي جلد 1 و 2 ترجمه دكتر براهني و همكاران انتشارات رشد.

  

Finland Sevastopol joomla